متن اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.