متن اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.