متن اصل ۸۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۸۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.