متن ماده ۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم (منسوخ شده) :

ماده ۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم (منسوخ شده)

به موجب ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات ­های مستقیم، مصوب ( ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ )، مقررات مربوط به وصول مالیات بر اراضی بایر موضوع متن قبلی مواد ۱۲ تا ۱۶، حذف شد.

به موجب ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ( ۱۳۸۷ / ۰۲ / ۲۵ ) اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد ( ۱۲% )  به مأخذ ارزش معاملاتی می باشد.