متن ماده ۸ قانون مالیات های مستقیم :

ماده ۸ قانون مالیات های مستقیم

درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به فعالیتهای کشاورزی در ایران تحصیل می‌نماید مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی می‌باشد.