فهرست مطالب
متن ماده ۱ قانون مدنی :

ماده ۱ قانون مدنی

مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره – در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

توضیح و تفسیر ماده ۱ قانون مدنی به زبان ساده

پنج روز : منظور پنج روز کاری از زمان ابلاغ است.

نقش رئیس جمهور در این ماده بیشتر تشریفاتی است چون رئیس مجلس در صورت استنکاف رئیس جمهور میتواند دستور چاپ به روزنامه رسمی را صادر کند!

اما ابلاغ به مجریان در اخیارات رئیس جمهور است و در این ماده ساز و کاری برای عدم ابلاغ در نظر گرفته نشده است