فهرست مطالب
متن ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی

مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:

  • جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال
  • جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال
  • جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال
  • جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال
  • جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال

تبصره ۱- اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می‌شود.

تبصره ۲- مرور زمان اجرای احکام دادگاه‌های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.