متن ماده ۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم (منسوخ شده) :

ماده ۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم (منسوخ شده)

به موجب ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­ های مستقیم، مصوب ( ۲۷ / ۱۱ / ‍۱۳۸۰ )، مقررات مربوط به وصول مالیات مستغلات مسکونی خالی موضوع متن قبلی مواد ۱۰ و ۱۱، حذف شد.