فهرست مطالب
متن ماده ۱۱ قانون مجازات اسلام :

ماده ۱۱ قانون مجازات اسلام

قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می‌شود:

  1. قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت
  2. قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم
  3. قوانین مربوط به شیوه دادرسی
  4. قوانین مربوط به مرور زمان

تبصره – در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود.