فهرست مطالب
متن ماده ۱۱۱ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۱۱ قانون مجازات اسلامی

در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدا مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است.