فهرست مطالب
متن ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی

متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.