فهرست مطالب
متن ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی

حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.