فهرست مطالب
متن ماده ۱۲۰ قانون مدنی :

ماده ۱۲۰ قانون مدنی

اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کند ‌مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.