فهرست مطالب
متن ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی

در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.