فهرست مطالب
متن ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی

مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی‌باشد.