متن ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی

در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.(اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)

تبصره- چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی‌شود.