فهرست مطالب
متن ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی

مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است:

  • حد
  • قصاص
  • دیه
  • تعزیر

تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (۲۰) خواهد بود.