متن ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی

مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم«قصاص» آمده است.