متن ماده ۱۴۰ قانون مدنی :

ماده ۱۴۰ قانون مدنی

تملک حاصل میشود:
۱) به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
۲) به وسیله عقود و تعهدات
۳) ‌به وسیله اخذ به شفعه
۴) به ارث