متن ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی

مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.