فهرست مطالب
متن ماده ۱۴۵ قانون مدنی :

ماده ۱۴۵ قانون مدنی

احیاء‌کننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.