متن ماده ۱۴۶ قانون مدنی :

ماده ۱۴۶ قانون مدنی

مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.