فهرست مطالب
متن ماده ۱۴۸ قانون مدنی :

ماده ۱۴۸ قانون مدنی

هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر میشود ولی مادامی که متصل به رودخانه‌ نشده است تحجیر محسوب است.