فهرست مطالب
متن ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی

حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.