فهرست مطالب
متن ماده ۱۵ قانون مدنی :

ماده ۱۵ قانون مدنی

ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.