متن ماده ۱۵۰ قانون مدنی :

ماده ۱۵۰ قانون مدنی

هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن میشوند و به همان نسبت بین آنها تقسیم میشود.