متن ماده ۱۵۲ قانون مدنی :

ماده ۱۵۲ قانون مدنی

اگر نصیب مفروز یکی از شرکاء از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن میشود و هر‌ نحو تصرفی در آن میتواند بکند.