فهرست مطالب
متن ماده ۱۵۳ قانون مدنی :

ماده ۱۵۳ قانون مدنی

هر گاه نهری مشترک ما بین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود حکم به تساوی نصیب آنها میشود مگر اینکه‌ دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.