متن ماده ۱۵۴ قانون مدنی :

ماده ۱۵۴ قانون مدنی

کسی نمیتواند از ملک غیر آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک اگرچه راه دیگری نداشته باشد.