فهرست مطالب
متن ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی

قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود.