متن ماده ۱۶ قانون مدنی :

ماده ۱۶ قانون مدنی

مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیرمنقول است.