فهرست مطالب
متن ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی

در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می‌شود، قاضی به استناد آنها رای صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.