متن ماده ۱۶۱ قانون مدنی :

ماده ۱۶۱ قانون مدنی

معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.