متن ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی

هر گاه ادله‌ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.