متن ماده ۱۶۲ قانون مدنی :

ماده ۱۶۲ قانون مدنی

هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۱۲/۶ نخود نقره باشد، می‌تواند آن را تملک کند.