متن ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی

اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.