متن ماده ۱۶۴ قانون مدنی :

ماده ۱۶۴ قانون مدنی

تعریف اشیا پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است.