متن ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی

اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی‌شود.

تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.