متن ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی

اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.