متن ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی

اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.