متن ماده ۱۶۷ قانون مدنی :

ماده ۱۶۷ قانون مدنی

اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد میشود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود.