متن ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی

اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.