متن ماده ۱۶۹ قانون مدنی :

ماده ۱۶۹ قانون مدنی

منافعی که از مال پیدا شده حاصل میشود قبل از تملک متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک مال پیدا کننده است.