فهرست مطالب
متن ماده ۱۷۳ قانون مدنی :

ماده ۱۷۳ قانون مدنی

دفینه مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا میشود.