متن ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی


شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است.