متن ماده ۱۷۴ قانون مدنی :

ماده ۱۷۴ قانون مدنی

دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.