متن ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی

شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.