فهرست مطالب
متن ماده ۱۷۷ قانون مدنی :

ماده ۱۷۷ قانون مدنی

جواهری که از دریا استخراج میشود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل می‌اندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.