فهرست مطالب
متن ماده ۱۷۸ قانون مدنی :

ماده ۱۷۸ قانون مدنی

مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.