فهرست مطالب
متن ماده ۱۸۰ قانون مدنی :

ماده ۱۸۰ قانون مدنی

شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمیشود.